Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

 • Konto pracownika

§ 1. WSTĘP

 1. Organizatorem licytacji jest - Jobman Group Sp. z o.o. właściciel marek Jobman.pl oraz Personel Promo, z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, Agencja Pracy Tymczasowej, wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka województwa małopolskiego pod numerem 2163, numer KRS 0000211761 rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 675-13-13-530, REGON: 356832851, kapitał zakładowy spółki: 10.197.650,00 PLN
 2. Regulamin licytacji jest dostępny w siedzibie spółki oraz w biurach regionalnych Jobman Group Sp. z o.o. działających pod marką Jobman.pl, jak również na stronach internetowych Organizatora: www.personelpromo.pl oraz www.jobman.pl.
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w licytacjach, w ramach funkcjonowania programu STREFA PRACOWNIKA.
 4. Licytacje są elementem promocyjnym marek Organizatora.

§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 1. Organizatorze – należy przez to rozumieć Jobman Group Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, realizującą usługi pod markami Jobman.pl oraz Personel Promo.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin licytacji.
 3. Pracy pod marką Organizatora – rozumieć przez to należy wykonywanie pracy, jako pracownik tymczasowy, na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę na rzecz Klienta Organizatora, w ramach prowadzonej przez niego, pod marką Jobman.pl, działalności w charakterze Agencji Pracy Tymczasowej, jak również pracy wykonywanej na podstawie dowolnego stosunku pracy na rzecz Klienta organizatora pod marką Personel Pomo.
 4. Rozliczeniu – należy przez to rozumieć rozliczenie się Uczestnika z wypracowanych przez siebie godzin i pobranie przez niego wynagrodzenia za wykonywanie pracy pod marką Organizatora.
 5. Serwisie Strefy Pracownika – serwisie internetowym, należącym do Organizatora i poświęconym świadczonym przez niego usługom, jak również zapewniającym Uczestnikom dostęp do ich indywidualnych kont.
 6. Uczestniku – należy przez to rozumieć pracownika bądź zleceniobiorcę Organizatora, wykonującego pracę pod marką Organizatora , który posiada indywidualne konto służące m.in. do gromadzenia punktów profitowych.
 7. Licytującym lub Licytancie – należy przez to rozumieć Uczestnika biorącego udział w danej licytacji i deklarującego wymianę zgromadzonych punktów profitowych na daną nagrodę, w ilości określonej w trakcie licytacji.
 8. Licytacji – należy przez to rozumieć jedną z aukcji internetowych, przeprowadzanych na serwisie Organizatora, których uczestnicy licytują nagrody za pomocą punktów profitowych zgromadzonych na swoich indywidualnych kontach, w oparciu o zasady opisane w niniejszym regulaminie.
 9. Nagrodzie – należy przez to rozumieć ufundowane przez Organizatora nagrody w postaci m.in. nagród rzeczowych, usług oraz udzielanych bonifikat, wystawione na licytację. Nagrody są limitowane – na jedną licytację wystawiona zostaje tylko jedna nagroda, chyba że w opisie licytacji podane jest inaczej.
 10. Stawce przebicia – należy przez to rozumieć ustaloną przez Organizatora liczbę punktów profitowych o jaką następuje przebicie oferty. O ile w danej licytacji nie jest wyraźnie wskazane inaczej, stawka przebicia jest stałą wartością i wynosi 1 (słownie: jeden) punkt profitowy.
 11. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę zawierającą odpowiednią liczbę punktów profitowych, złożoną w czasie trwania licytacji przez danego Licytanta, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

§ 3. INFORMACJE O LICYTACJACH

 1. Informacje o licytacjach udostępnione zostaną w siedzibie Organizatora, biurach regionalnych oraz za pośrednictwem serwisu Organizatora.
 2. Lista biur regionalnych zamieszczona jest na stronach www.jobman.pl oraz www.personelpromo.pl, w zakładce: kontakt.

§ 4. KONTO UCZESTNIKA

 1. Każda z osób, które, jako zleceniobiorca bądź pracownik, podpiszą umowę z Organizatorem na świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności pod marką Organizatora, otrzyma dostęp do indywidualnego konta, na którym m.in. gromadzone będą punktu profitowe umożliwiające wzięcie udziału w licytacjach.
 2. Podpisanie kolejnej umowy nie powoduje konieczności zakładania dla danej osoby nowego konta, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6-7.
 3. Za każdą przepracowaną i rozliczoną z Organizatorem godzinę pracy pod marką Organizatora (na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę), Uczestnik otrzyma 10 (słownie: dziesięć) punktów profitowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) liczby przyznawanych punktów profitowych za jedną godzinę pracy w szczególności w związku z prowadzeniem dodatkowych akcji promocyjnych. Informacje o zmianach przelicznika udostępniane będą Uczestnikom przez Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Uczestnik może również otrzymać punkty profitowe w ramach innych programów przygotowanych przez Organizatora dla poszczególnych marek, dostępnych dla Uczestników wykonujących pracę pod tymi markami.
 6. Konto Uczestnika zawieszone zostaje po upływie 6 (sześciu) miesięcy od daty ostatniego rozliczenia się Uczestnika z Organizatorem za pracę wykonywaną pod marką Organizatora. Zawieszenie konta nie powoduje utraty zgromadzonych na nim punktów profitowych ale uniemożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w licytacjach.
 7. Ponownej aktywacji konta dokonuje się po podpisaniu przez Uczestnika z Organizatorem nowej umowy na wykonywanie pracy pod marką Organizatora i dokonaniu przez niego pierwszego rozliczenia.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W LICYTACJACH

 1. Uczestnictwo w licytacjach jest dobrowolne.
 2. Możliwość uczestniczenia w licytacjach dotyczy tylko tych Uczestników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  1. posiadają ważną umowę zlecenia bądź umowę o pracę na wykonywanie prac pod marką Organizatora,
  2. posiadają ważne konto, o którym mowa w § 4. pkt 1,
  3. posiadają zgromadzoną na koncie odpowiednią liczbę punktów profitowych.
 3. Uczestnik uzyskuje dostęp do licytacji po wprowadzeniu swojego indywidualnego loginu oraz hasła do konta w serwisie Organizatora.
 4. Deklarowanie uczestnictwa w licytacji i „przebijanie” oferty następuje automatycznie, po kliknięciu w przycisk „licytuj”. Stawka postąpienia dla każdej licytacji, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wynosi 1 (jeden) punkt profitowy.
 5. Aby móc złożyć ofertę w danej Licytacji, Licytant musi posiadać na swoim koncie co najmniej taką punktów profitowych, jaka odpowiada składanej ofercie. Każda oferta złożona przez Licytanta blokuje odpowiednią liczbę punktów z jego konta. W przypadku przebicia oferty przez innego Licytującego, zablokowane punkty Licytanta z dotychczasową najwyższą ofertą zostają odblokowane. Licytujący może przebić swoją własną ofertę, podwyższając złożoną pierwotnie ofertę.
 6. O pozycji oferty złożonej przez danego Licytanta, a w konsekwencji o przyznaniu nagrody decyduje oprócz liczby punktów profitowych zawartych w ofercie, również czas złożenia oferty, rozumiany jako moment zarejestrowania danej oferty przez system informatyczny obsługujący program Strefy Pracownika. Oznacza to, że jeżeli złożone zostaną dwie lub więcej ofert zawierające tą samą liczbę punktów profitowych, wyższą pozycję zajmują oferty złożone wcześniej.
 7. Licytant może brać udział w więcej niż jednej licytacji jednocześnie.
 8. Przystępując do licytacji, Licytant może określić ofertę maksymalną, jaką jest gotowy zaoferować. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Licytujących o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego licytującego, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego licytującego o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak oferty maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia oferty maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią, ofertę równą ofercie maksymalnej.
 9. Każda z licytowanych w programie Strefy Pracownika nagród wystawiona jest do licytacji na czas określony, opisany w systemie jako „do końca pozostało” (dni, godzin, sekund). Licytowanie nagród możliwe jest tylko we wskazanym czasie, po upływie którego system automatycznie zamyka możliwość licytacji danej nagrody.
 10. W trakcie licytacji publikowana jest lista wszystkich Licytujących, z podaniem imienia danej osoby oraz miejsca (miasta) zameldowania.
 11. Zwycięzcą licytacji zostaje Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą liczbę punktów profitowych w momencie jej zakończenia. Po zakończeniu licytacji system automatycznie odejmie z konta Zwycięzcy odpowiednią liczbę punktów profitowych odpowiadającą złożonej przez niego ofercie.

§ 6. WYKLUCZENIE UCZESTNIKA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania jednej lub więcej trwających licytacji, a także do zablokowania uczestnictwa w danej licytacji jednego lub więcej uczestników.
 2. Licytant powinien zachowywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, iż Uczestnik wszedł w posiadanie punktów profitowych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami lub, jeśli biorąc udział w licytacji zachowuje się w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego licytującego na czas nieoznaczony lub oznaczony, jak również do nie wydania takiemu licytantowi odpowiedniej nagrody. Wykluczenie z licytacji następuje poprzez odebranie danemu Uczestnikowi dostępu do konta albo odebranie danemu Uczestnikowi zgromadzonych punktów profitowych.
 3. W licytacjach nie mogą brać udziału jakiekolwiek osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w jego siedzibie i biurach regionalnych, które nie wykonują pracy pod marką Organizatora w rozumieniu zapisów niniejszego regulaminu oraz te osoby, których zadaniem jest obsługa programu Strefy Pracownika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania przekazania nagrody lub niewydania jej danemu zwycięzcy wogóle i przekazania jej wartości (w całości lub części podlegającej zajęciu) innemu uprawnionemu podmiotowi - jeżeli wymóg taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa i nałożonych na Organizatora przez uprawnione do tego instytucje, służby lub organy państwowe obowiązków. Ewentualna pozostała część wartości nagrody, nie podlegająca potrąceniu, wydana zostanie zwycięzcy w formie pieniężnej.
 5. W sytuacji, o której mowa w punkcie powyżej zwycięzca licytacji będzie jednak mógł odebrać wylicytowaną nagrodę rzeczową jeśli uprzednio wpłaci Organizatorowi równowartość kwoty jaką Organizator, decyzją uprawnionego podmiotu, obowiązany jest potrącić.

§ 7. ZAKOŃCZENIE LICYTACJI I ODBIÓR NAGRÓD

 1. Zakończenie licytacji nagrody następuje automatycznie o czasie wskazanym w opisie danej nagrody.
 2. Informacja o zwycięzcy licytacji, publikowana jest w Serwisie Organizatora, w opisie danej nagrody. Publikowana informacja zawierać będzie imię i nazwisko zwycięzcy, miejsce (miasto) zameldowania oraz liczbę oferowanych punktów. Wraz z publikowaną informacją zamieszczony zostanie także odnośnik do podstrony zawierającej dane wszystkich licytujących, o których mowa w § 5. pkt 10 niniejszego regulaminu. Ponadto na podany przez Zwycięzcę adres e-mail przesłane zostaną szczegółowe informacje dotyczące odbioru nagrody.
 3. Pod rygorem utraty prawa do odebrania nagrody, zwycięzca w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2, ma obowiązek potwierdzić adres dostawy, bądź przesłać nowy adres dostawy. Jeżeli Organizator i Zwycięzca nie ustalą inaczej, nagroda przesyłana będzie listownie lub pocztą kurierską. W przypadku nieodebrania nagrody od dostawcy przesyłki lub podaniu błędnego adresu dostawy i tym samym zwrotu przesyłki do Organizatora Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 4. Zwycięzca licytacji aby móc odebrać nagrodę nie może posiadać żadnych zaległości finansowych względem Organizatora, powstałych na gruncie umowy, o której mowa powyżej. W przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości finansowych względem Organizatora, odbiór nagrody możliwy jest dopiero po uprzednim uregulowaniu zaległości, o ile zostaną one spłacone przed upływem 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia zakończenia licytacji . Po upływie tego terminu Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 5. Uprawnienie do odbioru nagrody nie może być przekazane na rzecz osób trzecich.
 6. W przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego Organizator pokrywa te należności poprzez przekazanie dodatkowej nagrody pieniężnej równej kwocie należnego podatku dochodowego od obu tych nagród (ubruttowienie nagrody).
 7. Organizator może dokonać wobec zwycięzcy licytacji tzw. ubruttowienia nagrody, przejmując na siebie obowiązek zapłaty podatku, jeżeli jego wartość przekroczy limit wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ubruttowienie polega na przyznaniu obok nagrody rzeczowej również nagrody pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi od obu nagród.

§ 8. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i licytujących realizowane jest na podstawie zgody wyrażonej w podpisanej z Organizatorem umowie na wykonywanie prac pod marką Organizatora.
 2. Każdy z Uczestników i licytujących ma prawo do skorzystania z uprawnień kontroli przetwarzania danych określonych w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Organizator zapewnia poufność danych osobowych wszystkich uczestników programu Strefa Pracownika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych i wizerunku uczestnika – zwycięzcy licytacji zarówno w serwisie Organizatora, jak również w innych swoich materiałach promocyjnych.

§ 9. REKLAMACJE, SKARGI

 1. Wszelkiego rodzaju reklamacje i skargi dotyczące wylicytowanej nagrody mogą być zgłaszane do Organizatora tylko w formie pisemnej, na adres: Jobman Group Sp. z o.o., Bociana 22a, 31-231 Kraków.
 2. Organizator deklaruje podjęcie działań zmierzających do wyjaśniania zaistniałych sytuacji w duchu współpracy, partnerstwa i porozumienia. W przypadkach związanych z reklamacjami gwarancyjnymi – ich fizyczne rozpatrywanie w przypadku nagród rzeczowych następować będzie przez gwarantów danej nagrody rzeczowej na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych danego przedmiotu.
 3. O sposobie załatwienia reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2012 r.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc dotychczasowe dokumenty „Regulamin Strefy JOBMAN.pl” oraz „Regulamin Strefy Pracownika Personel Promo” z dnia 01.12.2010.
 3. Wprowadzenie niniejszego regulaminu nie unieważnia punktów profitowych zgromadzonych na podstawie obowiązujących wcześniej „Regulaminu Strefy JOBMAN.pl” oraz „Regulaminu Strefy Pracownika Personel Promo”, z zastrzeżeniem zapisów § 4 pkt 6-7.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć trwających licytacji, o ile nie są one korzystniejsze dla Uczestników. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w serwisach jobman.pl oraz personelpromo.pl.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, jednakże z wyłączeniem przepisów o ofercie oraz aukcji i przetargu.
 6. Oddanie korespondencji określonej w Regulaminie w placówce pocztowej bądź kurierskiej jest równoznaczne z dochowaniem terminu dokonania czynności określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 8. Uczestnictwo w licytacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.